Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Bilans okresu rozbicia dzielnicowego

Po śmierci Krzywoustego miała obowiązywać zasada senioratu. Przestrzegano jej do roku 1177, kiedy to junior Kazimierz Sprawiedliwy wypędził z Krakowa starszego brata(prawowit [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:48 , Wyświetleń: 3104 , Ocena: 75.1, Głosów: 50, Autor: elkakida

Budownictwo średniowieczne w Europie

Na przestrzeni trzech stuleci, tj. miedzy rokiem 1050 a 1350, Francja wydobywała wiele milionów ton kamienia. Fundamenty wielkich katedr sięgaja 10 m. W średniowieczu jeden ko [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:49 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 91.14, Głosów: 20, Autor: elkakida

Cele polityki zagranicznej polskich Wazów - notatka

1.)Zymunt III Waza(1587-1632)- od 1582 król Rzeczypospolitej, do 1598 król Szwecji- został zdetronizowany. Cele jego polityki wobec Szwecji:-odzyskanie korony szwedzkiej [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:50 , Wyświetleń: 2591 , Ocena: 401.45, Głosów: 10, Autor: elkakida

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (13 kolonii)

-w 1775r. doszło do wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych; Amerykanie już po raz 3 ogłosili bojkot angielskich towarów, co spowodowało że w kwietniu wybuchł [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:50 , Wyświetleń: 1783 , Ocena: 35.63, Głosów: 47, Autor: elkakida

Dokonaj analizy przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych upadku Rzeczypospolitej

Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej miały miejsce już ponad sto lat przed jej rozbiorem, tak więc rozbiór Polski nie był spowodowany jedynie chwilową słabością, którą wy [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:52 , Wyświetleń: 1538 , Ocena: 116.18, Głosów: 10, Autor: elkakida

Dzieje Kultury Polskiej ok 1918 roku

Opracowanie Marii Boguckiej „Dzieje kultury polskiej od 1918 roku” zawiera opis początkowych dziejów Polski i jej pierwszych mieszkańców, informacje na temat kultur [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:52 , Wyświetleń: 1988 , Ocena: 64.7, Głosów: 32, Autor: elkakida

Geneza i skutki wypraw krzyżowych

Geneza i skutki wypraw krzyżowych1.)GENEZA-w połowie XI wieku Turcy seldżuccy zajęli m.in. Palestynę-w 1095r. papież Urban II na synodzie w Clermont rzucił hasł [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:53 , Wyświetleń: 2070 , Ocena: 63.7, Głosów: 26, Autor: elkakida

Geneza i znaczenie unii polsko-litewskich (XIV-XV w.)

Geneza i znaczenie unii polsko-litewskich (XIV-XV w.)1.)GENEZA:-Litwa była krajem pogańskim, więc zbliżenie z Polską oraz przyjęcie chrztu odebrałoby pretekst Krzyż [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:53 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 55.63, Głosów: 29, Autor: elkakida

Historia grodu w Krośnie Odrzańskim

Spis treści Spis treści Wstęp1 Gród1.2. Początki grodu1.3. Lokalizacja2. Twierdza2.1. S [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:56 , Wyświetleń: 1819 , Ocena: 138.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

Joanna d'Arc

Na wschodzie królestwo Francji utrzymywało z grubsza granicę ustaloną w 843 r. przez traktat w Verdun. Była to granica niedostatecznie znana samym współczesnym, obciążona [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:57 , Wyświetleń: 2033 , Ocena: 19.15, Głosów: 105, Autor: elkakida

Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, wojna trzynastoletnia.

Wojna trzynastoletnia 1454 - 1466 r. Celem mojej pracy jest przedstawienie wojny trzynastoletniej prowadzonej przez Kazimierza Jagiellończyka z Zakonu Krzyżackiego, ukazanie [...]

Dodano: 2009-03-07 11:27:58 , Wyświetleń: 2040 , Ocena: 163.88, Głosów: 16, Autor: elkakida

Kronikarskie niedoskonałości

Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski, został odnotowany w kilku źródłach z czasów sobie współczesnych. O jego poprzednikach pierwsze informacje podano dopie [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:00 , Wyświetleń: 4445 , Ocena: 91.68, Głosów: 75, Autor: elkakida

Kultura Europy uprzemysłowionej

Wiek XIX określany jest jako artystyczne stulecie. To wiek pary i elektryczności, przemysłu i handlu, a przede wszystkim wiek literatury, architektury i sztuki. Para i elektrycz [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:01 , Wyświetleń: 2124 , Ocena: 69.06, Głosów: 15, Autor: elkakida

Kulturotwórcza rola Kościoła w średniowieczu

1.)Wczesne średniowiecze:-po 476r. nastąpił upadek kultury antycznej, upadły miasta(czyli również szkoły), tylko duchowieństwo zachowało umiejętność sztuki pisania [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:02 , Wyświetleń: 1863 , Ocena: 47.87, Głosów: 30, Autor: elkakida

Myśl polityczna wieków średnich

Średniowieczna władza posługiwała się brutalną przemocą chętniej niż finezyjną techniką rządzenia. Społeczeństwo średniowieczne było ujęte w system hierarchii. Pol [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:02 , Wyświetleń: 1690 , Ocena: 48.06, Głosów: 30, Autor: elkakida

Ośrodki państwotwórcze na ziemiach polskich

Wielkie plemiona na ziemiach polskich:-Wiślanie- nad górną Wisłą-Plemiona śląskie(np. Bobrzanie, Ślężanie)- nad górną i środkową Odrą-Polanie- nad Wartą [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:03 , Wyświetleń: 1850 , Ocena: 95.88, Głosów: 15, Autor: elkakida

Podbój kolonialny Afryki XIX – XX wiek

-Na początku XIX wieku niewiele było kolonii europejskich, tylko Kraj Przylądkowy(Anglia), Mozambik, Angola(Portugalia)-Chcąc ukrócić piractwo uprawiane na Morzu Śródzi [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:04 , Wyświetleń: 1827 , Ocena: 70.25, Głosów: 23, Autor: elkakida

Podstawy kultury i obyczajowości sarmackiej

1.)Podstawową cechą sarmatyzmu była niechęć do cudzoziemszczyzny i tradycjonalizm (przywiązanie do tradycji):-sarmatyzm to system wartości i styl życia-koncepcja sa [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:04 , Wyświetleń: 1855 , Ocena: 48.78, Głosów: 35, Autor: elkakida

Polityka zagraniczna Piastów od 966-1138

Tematem mojej pracy będzie charakterystyka i ocena stosunków zagranicznych państwa polskiego w latach 966- 1138 ze Związkiem Wieleckim, Rzeszą Niemiecką, Księstwem Czeskim, [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:05 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 95.5, Głosów: 15, Autor: elkakida

Polska sztuka gotycka

Malarstwo w dobie gotyku rozwijało się na terenie Polski równolegle do architektury i rzeźby: mniejsza liczba zabytków z XIII i początków XIV w. spowodowana jest zapewne pó [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:06 , Wyświetleń: 3319 , Ocena: 71.1, Głosów: 67, Autor: elkakida

Rozwój Rzeszowa jako jednostki osadniczej

Czasy najdawniejsze: Po okresie zlodowacenia na terenie Rzeszowszczyzny pojawił się człowiek. Najstarsze tego ślady pochodzą ze starszej epoki kamienia-paleolitu. Dość r [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:52 , Wyświetleń: 3427 , Ocena: 289.64, Głosów: 21, Autor: elkakida

Przyczyny odkryć geograficznych i ich przebieg

Przyczyny odkryć geograficznych i ich przebieg1.)Przyczyny:-kryzys rycerstwa w Portugalii, brak wojen=> brak łupów=> niebezpieczeństwo wybuchu niepokojów=> władcy org [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:53 , Wyświetleń: 1718 , Ocena: 42.94, Głosów: 33, Autor: elkakida

Przedstaw i porównaj programy niepodległościowe i społeczne polskich ugrupowań Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym

Wielka Emigracja, mająca miejsce po klęsce powstania listopadowego, nie była planowana, zrodziła się nagle i to już w niecały rok po powstaniu. Początkowo emigrowali głów [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:55 , Wyświetleń: 2310 , Ocena: 68.26, Głosów: 30, Autor: elkakida

Proces osadnictwa na prawie niemieckim na ziemiach polskich - notatka

Proces osadnictwa na prawie niemieckim na ziemiach polskichW XII-XIII wieku upowszechniła się trójpolówka-> uzyskiwano wyższe plony-> powstawały nadwyżki-> wzrastała li [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:57 , Wyświetleń: 1649 , Ocena: 39.73, Głosów: 36, Autor: elkakida

Przyczyny i skutki Powstania Listopadowego[29/30.11.1830 r. - 21.10.1831 r.(Zamość)] - notatka

Przyczyny i skutki Powstania Listopadowego[29/30.11.1830 r. - 21.10.1831 r.(Zamość)]1.PRZYCZYNY:·Łamanie zasad konstytucji i ograniczanie autonomii Królestwa Pol [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:57 , Wyświetleń: 1934 , Ocena: 122.33, Głosów: 20, Autor: elkakida

Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej i wydarzenia do roku 1792

Przyczyny:-kraj był pogrążony w kryzysie gospodarczym; wieś głodowała, panowały klęski nieurodzaju; manufaktury nagminnie bankrutowały wobec zalania francuskiego rynku [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:57 , Wyświetleń: 1633 , Ocena: 74.38, Głosów: 20, Autor: elkakida

Przedstaw i oceń wpływ Unii polskiej z Litwą na polityczną, gospodarczą i kulturalną pozycję Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej ( XIV – XVI )

Poszukując coraz nowszych rozwiązań w strefie politycznej, kulturalnej, społecznej i w strefie zapewnienia bezpieczeństwa państwa, Kazimierz Jagiellończyk uznał, iż is [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:45 , Wyświetleń: 1797 , Ocena: 39.26, Głosów: 38, Autor: elkakida

Polskie ugrupowania socjalistyczne, narodowe i ludowe wobec idei niepodległości Polski na przełomie XIX i XX wieku – dokonaj analizy porównawczej treści programów politycznych i metod działania.

Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Najciężej jednak mieli Po [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:46 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 96.88, Głosów: 16, Autor: elkakida

Trzy polskie konstytucje: 1791, 1807, 1815 – przedstaw okoliczności uchwalenia i porównaj ich istotne treści prawno-ustrojowe.

„Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali Zgodzonego z narodem króla fetowaliGdy przy tańcu śpiewano „Wiwat król kochany,Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:47 , Wyświetleń: 1500 , Ocena: 42.78, Głosów: 31, Autor: elkakida

Zamki - żywność i budowa

W sumie to wszystko zależy od rozmiaru takiej budowli. No bo jeśli jest to mały zameczek, który pełni funkcje zwiadowczą, czyli jest np. jakąś ‘przygraniczną’ [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:48 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 24.26, Głosów: 65, Autor: elkakida

Życie codzienne w Egipcie greckich ppirusów

Książka pt. „ Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów” jest kolejnym wynikiem pracy Anny Świderkówny. Wydana została w Warszawie w 1983 r. a oprócz tekstu [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:49 , Wyświetleń: 3039 , Ocena: 381.62, Głosów: 12, Autor: elkakida

Czarna i Biała legenda Stanisława Augusta Poniatowskego

„ Stanisław August Poniatowski-Czarna i Biała legenda „Osoba Stanisława Augusta Poniatowskiego należy do kanonu postaci, na ukształtowanie życia których ws [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:51 , Wyświetleń: 2398 , Ocena: 180.5, Głosów: 15, Autor: elkakida

Stan wojenny w Polsce (3)

Stan wojenny w Polsce, ograniczenie praw obywatelskich wprowadzone w nocy z 12 na 13 XII 1981 w celu zahamowania aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustro [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:52 , Wyświetleń: 2630 , Ocena: 860, Głosów: 0, Autor: elkakida

Stan wojenny w Polsce (4)

Stan wojenny został wprowadzony przez władze komunistyczne PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) w 16 miesięcy po strajkach w 1980 r., które doprowadziły do powstania „Soli [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:53 , Wyświetleń: 2558 , Ocena: 563, Głosów: 0, Autor: elkakida

Przebieg działań na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej

(Trójprzymierze- Niemcy, Austro-Węgry, Włochy)(Trójporozumienie „Ententy”- Francja, Rosja, Wielka Brytania)-bitwa nad MARNĄ- początek września 1914- 1,5 [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:28 , Wyświetleń: 3228 , Ocena: 214.77, Głosów: 25, Autor: elkakida

Rycerze w habitach

Kształtowało się państwo kolonialne rycerzy zachodnich na wschodzie, którego pierwszym władcą został książę dolnolotaryński Gotfryd z Bouillou. Za właściwego twórcę [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:30 , Wyświetleń: 2453 , Ocena: 15.2, Głosów: 144, Autor: elkakida

Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej (2)

-usterki w działalności państwa w drugiej połowie XVII wieku, gdzie magnateria manipulowała sprawami państwa(posiadała zbyt dużo przywilejów)-w 1652r. po raz pierwszy [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:32 , Wyświetleń: 2230 , Ocena: 898, Głosów: 0, Autor: elkakida

Starożytna Persja

Latem 337 r.p.n.e. Król Macedoński Filip II wezwał do Koryntu przedstawicieli miast greckich z wyjątkiem Sparty. Miała to być narada, celem której było uregulowanie sytuacj [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:33 , Wyświetleń: 2754 , Ocena: 32.6, Głosów: 105, Autor: elkakida

Ustrój polityczny państwa(CORONA REGNI POLONIAE)za panowania ostatniego Piasta

-Corona Regni Poloniae- Korona Królestwa Polskiego- to termin polityczno-prawny, który oznaczał(określał) nierozerwalność terytorium państwa polskiego, termin obejmował ni [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:38 , Wyświetleń: 1499 , Ocena: 120.27, Głosów: 10, Autor: elkakida

Wilhelm Zdobywca

Osobowość Wilhelma Zdobywcy frapowała od dawna historyków europejskich a zwłaszcza francuskich i angielskich. Paul Zumthor znany polskim czytelnikom jako autor książki ̶ [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:39 , Wyświetleń: 2094 , Ocena: 17.09, Głosów: 105, Autor: elkakida

Historia - daty - XIIIw.

1202- powstanie Zakonu Kawalerów Mieczowych 1202-1241- podporz?dkowanie przez Dani? Pom. Szcz. 1210- podporz?dkowanie przez D.Pom. Gdan. 1211- --------- ? ------------ [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:30 , Wyświetleń: 2253 , Ocena: 27.56, Głosów: 84, Autor: elkakida

Historia - daty - XIIw.

1101- wyprawa odwetowa Ranów na Lubek? 1102 - śmierć Władysława Hermana 1106-1112 walki Bolesława ze Zbigniewem o władzę nad Polską zakończone oślepieniem i śmi [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:30 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 28.82, Głosów: 65, Autor: elkakida

Historia - daty - XIVw

1300 wygnanie Łokietka z Wielkopolski powołanie na władcę tej dzielnicy Wacława II i jego koronacja na króla Polski unia personalna z Czechami 1302r. król Anglii zwołuj [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:31 , Wyświetleń: 1992 , Ocena: 17.18, Głosów: 114, Autor: elkakida

Historia - daty - XIw.

1000 - zjazd w Gnieźnie, z pielgrzymującym do grobu św. Wojciecha cesarzem Ottonem III utworzenie metropolii (arcybiskupstwa) w GnieĽnie , biskupstw w Krakowie , Kołobrzegu i [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:31 , Wyświetleń: 1961 , Ocena: 25.93, Głosów: 70, Autor: elkakida

Historia - daty - XIXw.

1804- Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francji jako Napoleon 1 1806r. bitwy pod Jeną i pod Auerstedt, zwycięski dla armii Napoleońskiej1807- Utworzono księ [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:32 , Wyświetleń: 2472 , Ocena: 38.24, Głosów: 87, Autor: elkakida

Historia - daty - XVIIIw.

1700-1721- wojna ?północna?1700- obleżenie Rygi1701 ? elektor brandenburski korono ? wał się na króla Prus ? Fryd. I 1702- pod Kliszowem Polska vs. Szwecja (z)

Dodano: 2009-03-09 21:34:33 , Wyświetleń: 1971 , Ocena: 23.97, Głosów: 77, Autor: elkakida

Historia - daty - XVIIw

1600-1660 ? wojny Polski ze Szwecja1600-1611 wojna o Inflanty1600 ? Estonia przyłącza się do Polski co rozpoczyna wojnę1603- bitawa morska pod Oksywiem 1603 -ar [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:34 , Wyświetleń: 2618 , Ocena: 30.59, Głosów: 103, Autor: elkakida

Hitleryzm w Niemczech (2)

Pokonane w I wojnie światowej Niemcy, zostały obarczone całkowitą odpowiedzialnością za wszczęcie konfliktu. Upadło Cesarstwo, zmieniając się z Europejskiego hegemona, w [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:35 , Wyświetleń: 3065 , Ocena: 988, Głosów: 0, Autor: elkakida

Programy głównych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji

1.)Po upadku Powstania Listopadowego ostatecznie na emigracji(Francja, Anglia) znalazło się 10 tysięcy Polaków, różniących się między sobą w poglądach politycznych. Osta [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:37 , Wyświetleń: 3211 , Ocena: 242.81, Głosów: 25, Autor: elkakida

Rosja i jej problemy po dekompozycji ZSRR

Na skutek rozpadu ZSRR szczególnego znaczenia nabrała republika federacyjna rosji. Objęła ona obszar 17 075 400 km2, zamieszkany w 82,6% przez rosjan. Federacja składała się [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:39 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 88.94, Głosów: 15, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?