Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 14 .Przyczyny jaj załamania .

W 1807 r. pod hegemonią Francji w sposób pośredni lub bezpośredni znalazły się następujące kraje: Belgia, Holandia, kraje niemieckie zrzeszone w związku reńskim, Włochy, [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:06 , Wyświetleń: 21463 , Ocena: 348.35, Głosów: 109, Autor: ew.la

Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy .

Okres napoleoński przyniósł Europie szereg nowych idei i rozwiązań ustrojowych. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie przez Napoleona nowego Kodeksu Cywilnego . < [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:07 , Wyświetleń: 22575 , Ocena: 339.59, Głosów: 99, Autor: ew.la

Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim.

6. V. 1814r. Napoleon Bonaparte zrzeka się korony. Senat Francji ogłasza królem starszego brata Ludwika XVI, wstępuje on na tron jako Ludwik XVIII. 1. III. 1815r. Napoleon opus [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:07 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 31.77, Głosów: 52, Autor: ew.la

Konstytucja Królestwa Polskiego.

Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę króla. Polityka [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:08 , Wyświetleń: 4503 , Ocena: 144.85, Głosów: 51, Autor: ew.la

Polityka gospodarcza i oświatowa Królestwa Polskiego .

I. Ministrem przez cały okres Królestwa Polskiego był Tadeusz Mostowski . Promował on rozwój przemysłu : tkackiego ( Warszawa , Łódź ) , sukienniczego ( Zgierz ) , wydobyw [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:09 , Wyświetleń: 27186 , Ocena: 675.48, Głosów: 61, Autor: ew.la

Polityka wewnętrzna Królestwa Kongresowego .

Pierwszym problemem jaki się pojawił było współistnienie ( na ile to możliwe ) wielkiego samowładnego imperium carskiego z konstytucyjnym Królestwem Polskim . Właściwie p [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:10 , Wyświetleń: 26331 , Ocena: 1118.84, Głosów: 36, Autor: ew.la

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja. (2)

Dzieło Sejmu 4 - letniego (1788 - 1792) 1 ) sytuacja wokół Polski 2 ) motywacje i cele 3 ) sposób realizacji 4 ) rezultaty Reformy Sejmu Rozbiorowego (Po I [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:10 , Wyświetleń: 2700 , Ocena: 34.55, Głosów: 57, Autor: ew.la

Tajne związki w Królestwie Polskim .

1. Przyczyny powstania tajnych związków 2. Cele 3. Działalność 4. Konsekwencje Społeczeństwo polskie w latach 1815 - 25 było przekonane , że zamiarem cara [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:11 , Wyświetleń: 1796 , Ocena: 36.98, Głosów: 40, Autor: ew.la

Pierwsze państwa słowiańskie .

1. Sytuacja , w jakiej może dojść do powstania państwa Żeby mogło powstać państwo muszą pojawić się nadwyżki żywności i trzeba przejść na osiadły tryb życia . [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:12 , Wyświetleń: 2038 , Ocena: 26.33, Głosów: 57, Autor: ew.la

Demokracja szlachecka (2)

Sejmiki - organ reprezentacji szlachty ; elekcyjne - wybierały posłów na sejm i uchwalały dla nich instrukcje , wybierały również obieralnych urzędników oraz deputatów do [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:13 , Wyświetleń: 2424 , Ocena: 24.83, Głosów: 80, Autor: ew.la

Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

Jan Sobieski należał do partii francuskiej, a to z tego powodu, że ożenił się z dwórką Ludwiki Marii- Marysieńką -wdową po ordynacie Zamojskim. Karierę publiczną zawdz [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:14 , Wyświetleń: 12244 , Ocena: 435.76, Głosów: 49, Autor: ew.la

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ

W każdym ustroju istnieją dwa elementy: uprawnienia osoby i sposób sprawowania władzy. W prawie rzymskim na bazie którego ukształtowały się systemy ustrojowe Europy zach. i [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:15 , Wyświetleń: 2158 , Ocena: 48, Głosów: 31, Autor: ew.la

REPREZENTACJA I DOJŚCIE DO WŁADZY

Możnowładztwo jak i rycerstwo we wczesnym średniowieczu posiadali reprezentacje w postaci wieców dzielnicowych zwoływanych przez księcia lub jego dostojników. Instytucja wie [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:16 , Wyświetleń: 1812 , Ocena: 32.9, Głosów: 49, Autor: ew.la

Problemy i osiągnięcia europejskiego średniowiecza ( Xl / Xlll w. ).

FAKT - wydarzenie + myśl , która się za nim kryje. (siła urzeczywistnienia ) W średniowieczu uważano , że istnieje jeden lud chrześcijański, którego naczelnym zad [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:17 , Wyświetleń: 2745 , Ocena: 64.13, Głosów: 53, Autor: ew.la

Ruch soborowy - herezje XIV, XV w.

1. Dlaczego doszło do ruchu soborowego? 2. Jakie były cele tego ruchu? 3. Jak przebiegał? 4. Czym się skończył? Ad. 1 W XIV w. papiestwo stało się bardziej [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:18 , Wyświetleń: 1970 , Ocena: 19.48, Głosów: 91, Autor: ew.la

Husytyzm i ruch soborowy XV w.

1. Sytuacja w Czechach przypominała trochę Polskę doby Łokietka ( silny wpływ żywiołu niemieckiego rywalizującego z czeskim ). Znalazło to odbicie na uniwersytecie w Pradz [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:18 , Wyświetleń: 1950 , Ocena: 22.2, Głosów: 87, Autor: ew.la

Sobory XV w.

Na początku XV w. nadal istnieją problemy : schizmy, herezji, reformy, a nawet ulegają zaostrzeniu. W 1409r. kardynałowie ze środowiska awiniońskiego i rzymskiego porozumieli [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:19 , Wyświetleń: 2197 , Ocena: 13.99, Głosów: 164, Autor: ew.la

REWOLUCJA FRANCUSKA (1789 - 1795).

1. Przyczyny Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy: okres od czerwca 1789 do września 1791 - okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas K [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:20 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 17.82, Głosów: 105, Autor: ew.la

Sytuacja rządów królewsko-ambasadorskich w latach 1772-1787.

1. Sytuacja społeczna i polityczna Polski po I rozbiorze. jakie terytoria utracono? cele polityki rosyjskiej i sposób ich realizacji. Reformy sejmu rozbiorowego, utwo [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:21 , Wyświetleń: 2111 , Ocena: 17.29, Głosów: 107, Autor: ew.la

Epoka Oświecenia .

1. Sytuacja demograficzna i gospodarcza Europy l -ej poł. XVlll w. 2. Ludzie i idee epoki Oświecenia . 3. Następstwa światopoglądowe filozofii Oświecenia . W l - [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:22 , Wyświetleń: 2413 , Ocena: 16.52, Głosów: 146, Autor: ew.la

Oświecenie angielskie . Oświecenie francuskie .

Dominującą tendencją w Anglii był EMPIRYZM - DOŚWIADCZALNOŚĆ . Zaś we Francji RACJONALIZM = LOGIKA MYŚLENIA ( zdolność racjonalnego myślenia ) . W Anglii wybijają się [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:23 , Wyświetleń: 1926 , Ocena: 32.07, Głosów: 60, Autor: ew.la

WIOSNA LUDÓW W EUROPIE (1)

W połowie XVlll w. Francja dominowała w dziedzinie kultury . Z jednej strony przyswajali sobie osiągnięcia angielskie , z drugiej na twórczo je przekształcali . Do osób najb [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:24 , Wyświetleń: 2548 , Ocena: 23.56, Głosów: 130, Autor: ew.la

Francja (2)

W latach 1830 - 48 we Francji panowała monarchia tzw. lipcowa ( monarchia typu burżuazyjnego - król z woli ludu ) . W tych latach we Francji bujnie rozwijał się przemysł , ko [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:24 , Wyświetleń: 2881 , Ocena: 12.09, Głosów: 190, Autor: ew.la

STALINIZM (1)

Lud jest wolny gdy sam stanowi swe prawa i wybiera urzędników .Z rzeczy prywatnych tworzą się rzeczy wspólne ( ludzie w swym postępowaniu kierują się takimi wartościam [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:25 , Wyświetleń: 2942 , Ocena: 17.11, Głosów: 184, Autor: ew.la

POLSKA OD SEJMU KONWOKACYJNEGO DO KONFEDERACJI BARSKIEJ.

W dobie Augusta III Wettina w Rzeczpospolitej o władzę rywalizowały 2 koterie magnackie : Potockich i Czartoryskich . Potoccy byli na usługach dworu francuskiego , Czartoryscy [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:26 , Wyświetleń: 2639 , Ocena: 66.76, Głosów: 58, Autor: ew.la

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWOCZESNEGO SPEKTRUM POLITYCZNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH - XIXXX W.

RUCH ROBOTNICZY (XlX/ XX ) Socjalizm i ruch robotniczy . Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . ll poł. Xl [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:27 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 25.96, Głosów: 53, Autor: ew.la

pytania maturalne (2)

1.MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE. 2.PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE 3.SŁOWIANIE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU 4.CESARSTWO OTTONÓW 5.POWSTANIE [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:28 , Wyświetleń: 3471 , Ocena: 37.25, Głosów: 117, Autor: ew.la

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO . IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE.

Monarchia Karola Wielkiego wywodzi się od państwa Franków. Twórcą monarchii frankijskiej był Klodwig Merowing Po upadku Cesarstwa Rzymskiego tereny Galii zostały zajęte prz [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:46 , Wyświetleń: 3069 , Ocena: 32.24, Głosów: 98, Autor: ew.la

Kariera Napoleona Bonaparte.

I okres 1 ) Sytuacja w jakiej Napoleon rozpoczął karierę. 2 ) Motywacje i cele dyrektoriatu w latach 1795 - 1799. 3 ) Napoleon wykonawcą polityki dyrektoriatu. [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:53 , Wyświetleń: 8174 , Ocena: 45.31, Głosów: 98, Autor: ew.la

WYPRAWY KRZYŻOWE - RUCH KRUCJATOWY

W XI w. w Europie zaszło szereg zmian natury gospodarczej , społecznej, politycznej. W XI w. wynaleziono homonto, co pozwoliło użyć konia jako siły zaprzęgowej do pługa [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:53 , Wyświetleń: 2228 , Ocena: 49.24, Głosów: 57, Autor: ew.la

MONARCHIA STANOWA W ANGLII. GENEZA PARLAMENTARYZMU

Tożsamość współczesnej Europy kształtuje się w oparciu o nurty : angielską wolność, francuskie pojęcie demokracji i niemiecką społeczną gospodarkę rynkowa. Po podbic [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:54 , Wyświetleń: 2689 , Ocena: 23.08, Głosów: 79, Autor: ew.la

Kazimierz Wielki (1333-1370) -Polityka wew. i zagraniczna.

Następcą Władysława Łokietka i dziedzicem korony został jego syn- Kazimierz Wielki, przed którym stanęły następujące problemy: -problem krzyżacki Karol -problem [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:55 , Wyświetleń: 29313 , Ocena: 1426.52, Głosów: 32, Autor: ew.la

RUCH ROBOTNICZY ( XlX / XX )

Socjalizm i ruch robotniczy . Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy r [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:56 , Wyświetleń: 3032 , Ocena: 35.43, Głosów: 124, Autor: ew.la

Polska w dobie rozbicia dzielnicowego.

Statut Krzywoustego był swego rodzaju konstytucją (ustawa zasadnicza). Regulował on sposób przejmowania władzy oraz kompetencje księcia princepsa zarówno w dziedzinie polity [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:57 , Wyświetleń: 8675 , Ocena: 170.09, Głosów: 84, Autor: ew.la

Droga Władysława Łokietka do korony.

Po śmierci Wacława III w Czechach do roku 1310 zapanowało bezkrólewie. Bardzo ułatwiło to sytuację Łokietkowi. Co prawda próbował stawiać mu opor biskup krakowski Muskat [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:58 , Wyświetleń: 2042 , Ocena: 43.38, Głosów: 46, Autor: ew.la

NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY.

W latach 1285-1314 we Francji panował Filip IV Piękny. Król ten prowadził szereg wojen, szczególnie chodziło mu o przyłączenie do domen królewskich, (czyli osobistych maj [...]

Dodano: 2008-02-09 10:03:59 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 16.63, Głosów: 82, Autor: ew.la

POCZĄTKI DUALIZMU W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM EUROPYW XV WIEKU.

Ogólna sytuacja międzynarodowa XIV i XV wiek. II połowa XIV i I połowa XV wieku to w Europie okres tzw: wojny stuletniej czyli zmagania się Anglii z Francją. Wojna ta zaczę [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:00 , Wyświetleń: 1961 , Ocena: 17.02, Głosów: 87, Autor: ew.la

Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich.

1.Już w czasach powstania kościuszkowskiego działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego tzw. agencja. Była ona związana z prawicą. Przedstawici [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:01 , Wyświetleń: 2657 , Ocena: 59.41, Głosów: 69, Autor: ew.la

Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848.

ZABÓR ROSYJSKI : Po upadku powstania listopadowego car przystąpił do polityki represji : książę Iwan Paskiewicz został mianowany księciem warszawskim i przyznano mu sta [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:02 , Wyświetleń: 3701 , Ocena: 35.01, Głosów: 67, Autor: ew.la

Królestwo Polskie w przede dniu Powstania Styczniowego 1856-1861.

Sytuacja społeczeństwa polskiego po wojnie krymskiej. W owym czasie społeczeństwo polskie składało się z grup : chłopstwo mieszczaństwo i drobnomieszczaństwo [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:03 , Wyświetleń: 3600 , Ocena: 66.28, Głosów: 66, Autor: ew.la

Sytuacja poprzedzająca wybuch powstania styczniowego 1860-62.

W 1860 r. mają miejsce pierwsze demonstracje patriotyczne: pogrzeb generałowej Sowińskiej w czerwcu 1860 r. , rocznica wybuchu powstania listopadowego. Organizatorzy manifestacj [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:04 , Wyświetleń: 2765 , Ocena: 6.4, Głosów: 401, Autor: ew.la

Powstanie styczniowe. (1)

Polityka Wielopolskiego mogła odnieść sukces i uniemożliwić wystąpienie zbrojne, dlatego zwolennicy powstania za pomocą szeregu zamachów terrorystycznych ( druga połowa 18 [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:05 , Wyświetleń: 6769 , Ocena: 39.77, Głosów: 229, Autor: ew.la

Powstanie Stanów Zjednoczonych (2)

1. Położenie kolonii i sytuacja kolonistów 2. Motywacje i cele niepodległości 3. Przebieg konfliktu miedzy koroną a zbuntowanymi koloniami 4. Rezultat "Każda [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:05 , Wyświetleń: 5220 , Ocena: 58.99, Głosów: 108, Autor: ew.la

Ruch egzekucyjny (2)

ruch - przejście od możności do aktywności egzekucja - wykonanie Na przełomie XV i XVI w. znika pojęcie stanu w znaczeniu średniowiecznym i na określenie przyjmuje [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:06 , Wyświetleń: 3599 , Ocena: 38.2, Głosów: 131, Autor: ew.la

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA (1)

SYTUACJA PAŃSTWA W II połowie XIV w. i w I poowie XV w. Francja pogrążona była w tzw. wojnie stuletniej. W II poowie XV w. doszło do pewnej konsolidacji królestwa. Zaś [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:07 , Wyświetleń: 2513 , Ocena: 13.91, Głosów: 140, Autor: ew.la

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA FEUDALNEGO W EUROPIE ZACHODNIEJ.

Krajami najbardziej charakterystycznymi dla feudalizmu są Anglia i Francja( II poł. IX i w X w.) Monarchia Karola Wielkiego dawała bezpieczeństwo granic, sama zresztą konc [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:08 , Wyświetleń: 1672 , Ocena: 48.26, Głosów: 30, Autor: ew.la

HEGEMONIA. (1)

Hegemonia - przywództwo narzucone siłą . Właściwie do XVlll w. politykę formułowano w następujących kategoriach : w imię praw dynastycznych w obronie słuszne [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:10 , Wyświetleń: 2094 , Ocena: 15.52, Głosów: 125, Autor: ew.la

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ.

W każdym ustroju istnieją dwa elementy: uprawnienia osoby i sposób sprawowania władzy. W prawie rzymskim na bazie którego ukształtowały się systemy ustrojowe Europy zach. i [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:11 , Wyświetleń: 2158 , Ocena: 2.98, Głosów: 63, Autor: ew.la

RUCH EGZEKUCYJNY .

Obóz egzekucyjny obejmował znaczną grupę szlachty średniej, która występowała z hasłami EGZEKUCJI PRAW I DÓBR - czyli wykonywania i przestrzegania istniejących praw i zw [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:12 , Wyświetleń: 2217 , Ocena: 1680, Głosów: 0, Autor: ew.la

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO-GABINETOWYCH W ANGLII NA PRZEŁOMIE XVII / XVIII WIEKU .

1. Sytuacja Anglia to położenie wyspiarskie, społeczeństwo wolnych ludzi o upowszechnionej własności prywatnej. (WŁASNOŚĆ PRYWATNA - własność absolutna wyklucza [...]

Dodano: 2008-02-09 10:04:13 , Wyświetleń: 2670 , Ocena: 19.26, Głosów: 102, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?